Багуа Цин Шань Цин Син Дун Дин Конкурсный, Чемпион NTFA

NTFA - Ассоциация Фермеров Наньтоу
Чемпион конкурса Багуа Цин Шань Цин Син Дун Дин от Ассоциации Фермеров Наньтоу NTFA.